Reisevilkår

Passangerfly som flyr over skyene om kvelden.

Reisevilkår for Escape Travel

Nedenfor følger generelle reisevilkår for Escape Travel AS (heretter kalt ET). Disse vilkår gjelder for alle våre reiser med mindre det foreligger særskilte reisevilkår for den aktuelle turen. På reiser med særskilte vilkår vil dette fremkomme av turpresentasjonen eller i egen kontrakt. Der reisevilkårene fraviker Alminnelige vilkår for pakkereiser går ET sine reisevilkår foran da de Alminnelige vilkår er en bransjenorm som kan fravikes i visse tilfeller.

1. Påmelding
Påmelding kan skje elektronisk via vår nettside, på e-post eller pr. telefon. Angreretten som ellers er til stede ved fjernsalg gjelder ikke ved kjøp av reisetjenester. Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling og innebærer aksept av turens reisevilkår. Bestillingsbekreftelsen må kontrolleres grundig straks den mottas. Vennligst påse at navn på alle reisende stemmer overens med passet. Eventuelle feil skal rettes før betaling av depositum finner sted. Senere endring vil kunne medføre gebyr.

2. Depositum og sluttbetaling
Etter bestilling av reisen vil den reisende få tilsendt en reisebekreftelse/ faktura. Depositumet må innbetales innen syv dager. Manglende betaling av depositum medfører ikke at avtalen bortfaller. For reiser innen Norge og Europa er depositumsbeløpet kr 2.500 pr. person. For reiser utenfor Europa er depositumsbeløpet kr 4.000 pr. person. Depositumet regnes som delbetaling av reisens pris. Sluttbeløpet forfaller til betaling 65 dager før avreise. Er det under 65 dager til avreise ved bestilling, sendes faktura på hele beløpet med kort betalingsfrist. Ved manglende betaling 2 dager etter forfall, står ET fritt til å annullere bestillingen. Reisedokumentene sendes på e-post cirka 2 uker før avreise.

Vilkår i dette punkt avviker fra normalen slik beskrevet i Alminnelige vilkår for pakkereiser. Dette som følge av garantier og forpliktelser til underleverandører.

3. Endringer og avvik ved reisen
Ved tilleggsbestilling av flybilletter, det vil si bestilling av flyreiser utenom våre gruppe- og tilslutningsbilletter, skal disse betales innen 7 dager. Beløpet er ikke refunderbart. Ved bestilling av flybilletter utenom våre gruppebilletter og/eller ved kjøp av en reise uten transport til/fra startstedet, er det den reisendes ansvar å møte på avtalt sted og til avtalt tid for videre transport/program med gruppen. Eventuelle forsinkelser eller uteblivelse fra den reisendes side gir ikke rett til prisavslag eller erstatning for tapt arrangement, det være seg for hele eller deler av programmet.

ET har ikke ansvar for tap som følge av at den reisendes egne bestillinger av transport eller andre reisetjenester, ikke kan benyttes på grunn av oppståtte endringer i de programfestede tidspunktene for gruppens reise- eller flytider når endringene skyldes forhold arrangøren ikke kan lastes for. ET gjør oppmerksom på at de fleste flyselskaper kansellerer hjemreisen dersom utreisen ikke benyttes.

Enkelte endringer kan være mulig å gjøre etter at bestillingen er bekreftet, mot et gebyr. Dersom ET har mulighet til å etterkomme de nye ønsker, belastes dette med et endringsgebyr på kr. 500,- per person. I tillegg kommer eventuelle gebyrer som kreves av flyselskaper og/eller andre underleverandører. Vær oppmerksom på at når man reiser med rutefly, har de ulike flyselskapene en varierende siste frist for endringer.

Endring av en bekreftet reise til annet reisemål eller annen avreisedato er å regne som en avbestilling og gebyr gjeldende på avbestillingstidspunktet kommer til anvendelse, se punkt 4.

4. Avbestilling mot gebyr
Avbestilling skal skje skriftlig. Manglende innbetaling av depositum gjelder ikke som avbestilling. Ved avbestilling eller uteblivelse gjelder følgende gebyrer:

• Inntil 105 dager før avreise: kr 750 pr. person
• Fra og med 105 til 65 dager før avreise: Depositumsbeløpet
• Fra og med 65 til 36 dager før avreise: 50% av reisens pris
• Fra og med 36 dager og fram til avreisedato og ved manglende fremmøte avreisedagen: Ingen refusjon.

Vilkår i dette punkt avviker fra normalen slik beskrevet i Alminnelige vilkår for pakkereiser. Dette som følge av garantier og forpliktelser til underleverandører.

5. Avbestilling/kansellering ved ekstraordinære omstendigheter

Reisebransjen og ET følger Utenriksdepartementets reiseråd. Den reisende har som hovedregel rett til å avbestille sin reise dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager eller kortere før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som kan likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil være på avreisedagen. Ved avbestilling av foran nevnte årsaker, refunderes tilgodebeløpet. Reisen kan imidlertid ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som legges til grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent ved bestilling.

En reise kan kanselleres/endres uten erstatningsplikt* av ET dersom:

5.1 Det ikke er påmeldt et tilstrekkelig antall deltakere på turen, se punkt 8. ET skal gi den reisende beskjed om eventuell kansellering av turen senest 20 dager før avreise.
5.2 Det inntreffer uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter utenfor ETs kontroll. Eksempler kan være: Fare for krig, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer, arbeidskonflikter eller lignende.
5.3 Forhold på reisemålet/langs reiseruten som gjør det risikabelt eller urimelig å gjennomføre turen, og som ET med rimelighet ikke kunne forutse. For pkt. 5.2 og 5.3 vektlegges ved vurdering blant annet Utenriksdepartementets reiseråd og lokale myndigheters uttalelser.

Om ET kansellerer en reise og fristen for betaling av sluttbeløpet er forfalt, er manglende sluttbetaling på kanselleringstidspunktet å anse som avbestilling fra kundens side, og gebyrer som ved en ordinær avbestilling vil gjelde.

*Erstatningsplikt må ikke forveksles med kundens rett til refusjon av sitt tilgodehavende om ET kansellerer en reise.

6. Reise- og avbestillingsforsikring

ET anbefaler alle reisende å ha gyldig reiseforsikring som også bør dekke eventuell hjemtransport, samt Europeisk Helsetrygdekort ved reiser i Europa. ET anbefaler å tegne en avbestillingsforsikring dersom dette ikke er inkludert i reiseforsikringen. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de nødvendige forsikringer. ET har ikke ansvar i situasjoner og forhold den reisende kunne ha forsikret seg mot og som ikke skyldes arrangøren eller noen han har ansvar for.

7. Pass og visum

Det er den reisendes ansvar å ved avreise kunne fremvise gyldig legitimasjon og eventuelt visum som er nødvendig på reisen, både for seg selv og den/de man bestiller for. Utenfor fastlands-Norge anbefaler ET pass som gyldig legitimasjon. Enkelte av våre samarbeidspartnere anser pass som den eneste gyldige formen for legitimasjon, også i Europa. Vær oppmerksom på at det i en del tilfeller kreves at passet er gyldig i minst 6 måneder etter hjemreisedato. Dette kan også gjelde for reiser i Europa. Visumkrav til aktuelle reisemål er oppgitt i turens program på vår nettside. Hvis den reisende ikke reiser med norsk pass, må man selv sjekke visumregler for sitt statsborgerskap til det aktuelle reisemålet.

8. Forbehold
Hvis ikke annet er oppgitt i programmet, er en gruppereise basert på minimum 20 betalende deltakere. Ved færre deltakere kan ET kansellere reisen, øke prisen eller tilby turen uten norsk reiseleder. Dette skal meddeles den reisende senest 20 dager før avreise.

Det tas forbehold om endring av pris grunnet forhold utenfor ETs kontroll. Slike forhold er valutaendringer, endringer i transportpriser og økning i offentlige skatter og avgifter. ET forbeholder seg retten til å fakturere et pristillegg som følge av eventuelle endringer. Dette forhold går begge veier, og den reisende har rett til prisreduksjon dersom kostnadene reduseres. Eventuelle tillegg tar utgangspunkt i beregningstidspunktet for reisens pris, et tidspunkt som normalt sammenfaller med når en reise legges ut for salg. Et eventuelt pristillegg vil bli varslet senest 20 dager før avreise. Utgjør tillegget mer enn 8 prosent av reisens pris, har den reisende anledning til å heve avtalen.

Reisende som har bestilt dobbeltrom/lugar eller del i twin-rom må betale enkeltromstillegg dersom den andre part frafaller eller det ikke melder seg en ytterligere person av samme kjønn å dele rommet med. Om dette er aktuelt, kontaktes den reisende og tilleggsfaktura sendes i forkant av reisen. Dette er ingen gyldig grunn til å trekke seg fra reisen.

Informasjon om flytider og flyselskap er foreløpige inntil flybilletten er utstedt. Det tas forbehold om mulige trykkfeil i programmet eller på nettsiden. Vesentlige endringer som skjer etter bestilling skal meddeles den reisende skriftlig.

Reisen kan bli påvirket av forhold utenfor ETs kontroll som for eksempel vær, fremkommelighet, arbeidskonflikter og lignende. Dersom slike forhold skaper hindringer for gjennomføring av reisen, vil ET foreta nødvendige justeringer i eksempelvis reiserute og innhold, bytte av transportmiddel og overnattingssted. ET vil bestrebe seg på å erstatte de deler av reiseinnholdet som blir påvirket av endringen med likeverdige alternativer.

9. Den reisendes plikter
Den reisende må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse. Spesielle behov på flyreisen og underveis på turen må det opplyses om ved påmelding. Vi gjør oppmerksom på at reiseleder ikke kan yte særskilt assistanse til noen av deltakerne under reisen.

Det er deltakers ansvar å være i god nok form, fysisk og psykisk, og ha en god nok helse til å kunne delta på reisen. Det er deltakers ansvar å sjekke med sin lege dersom man er usikker på om man kan delta. For enkelte reiser kan ET kreve at den reisende før avreise, fremlegger bekreftelse fra lege om at man er helsemessig skikket til å gjennomføre reisen. Dette vil i så fall framkomme av reisens program. Om deltaker ikke får slik bekreftelse fra lege og dermed ikke kan delta på reisen, gjelder samme gebyrer som ved en ordinær avbestilling, se punkt 4.

Den reisende plikter å rette seg etter de regler som er gitt av offentlige myndigheter og ETs representanter, og må ikke opptre til sjenanse for medreisende eller andre. Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan han nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at han kan kreve erstatning eller prisavslag fra arrangøren. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan den reisende pålegges selv å bære omkostningene ved endret hjemreise.

Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han med vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap blant annet ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor.

10. Den reisendes reklamasjonsplikt ved mangler
Den reisende plikter å gi beskjed uten ugrunnet opphold dersom hun/han oppdager en mangel ved reisen. Oppdages mangelen etter at reisen har startet, må den reisende reklamere på stedet til ETs reiseleder eller til ETs kontor i Oslo, slik at disse blir gitt en mulighet til å rette opp mangelen. Hvis et problem ikke kan løses tilfredsstillende på stedet, kan det klages skriftlig til ET senest to uker etter hjemkomst. Hvis klagen ikke løses tilfredsstillende for den reisende eller ET, kan saken henvises til Reklamasjonsnemnda for pakkereiser.

11. Generelle vilkår

Det vises til Pakkereiseloven av 15.06.2018, samt Alminnelige vilkår for pakkereiser av 01.07.2018 og særskilt deres formuleringer om at «Opplysninger som er gitt i kataloger eller brosjyrer eller annet informasjonsmateriell som arrangøren har utarbeidet eller viser til, regnes som en del av avtalen».

12. Medlem av Reisegarantifondet – din trygghet
ET er medlem av det norske Reisegarantifondet og har stilt den til enhver tid nødvendige garanti.

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER – klikk her


Reisevilkår oppdatert 13. november 2023